Integritetspolicy

Genny Factory vill informera dig om att, i enlighet med art. 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd av individer med avseende på behandling av personuppgifter måste du fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter som samlas in automatiskt eller tillhandahålls av dig via navigering eller användning av webbplatsen.

INNEHAVARE AV BEHANDLINGEN

Den personuppgiftsansvarige är Genny Fabrik, i det juridiska ombudets person, med hemvist på det registrerade kontoret i Via Essagra 7 - S.Antonino 6592 CH.

RESPEKT FÖR DIN SEKRETESS

Genny Fabrik respektera din rätt till integritet. Särskilt Genny Factory säljer, överför eller på annat sätt överför inte dina personuppgifter till tredje part. Dessutom används dina uppgifter aldrig för ändamål som du inte tidigare har gett ditt uttryckliga samtycke till.

SÄKERHET OCH DISKRETION

Genny Mobility betraktar all din information som konfidentiell information och behandlar den med största diskretion. Vi tillämpar denna princip på både insamlingen av dina uppgifter och dess behandling och förvaring, vilket sker på ett lika säkert sätt.

DATA INSAMLADE OCH ANVÄNDNING

På Genny På fabriken samlas följande data in:

  • Uppgifterna du anger i de formulär som är tillgängliga från webbplatsen, för att begära information, tjänster eller produkter. De samlas in enbart för att tillåta Genny Factory för att förse dig med information, tjänster eller produkter du efterfrågar.
  • Data som härrör från registreringsprotokollen för dess servrar. Dessa protokoll innehåller information om vilken typ av webbläsare du använder, vilka sidor du har besökt och den tid du har spenderat på webbplatsen. Genny Fabrik. De innehåller dock inga personuppgifter. Genny Factory kommer inte på något sätt att försöka sätta informationen i protokollen för dess servrar i relation till de personer som har besökt webbplatsen. Dessa uppgifter kommer endast att användas för statistiska ändamål, för att tillåta Genny Factory för att förstå hur man bäst strukturerar sin webbplats.
  • Data och information som du överför via e-post. Dessa uppgifter används uteslutande för att svara dig. Ditt meddelande och en kopia av vårt svar kommer att spelas in för arkiveringsändamål. Vi påminner dig om att för okrypterade e-postmeddelanden finns det dock ingen absolut säkerhet att informationen inte kommer att läsas av tredje part.

INFORMATION OM DE DATA VI REGISTRERAR

Du kan när som helst fråga Bolaget vilka uppgifter som rör din person som har registrerats.

BEGÄRAN OM AVBOKNING AV DINA UPPGIFT

Om du vill, Genny Factory kommer att radera all data som rör din person på din enkla begäran. Det räcker med att skicka den aktuella begäran via formuläret.

Genny Fabrik publicerar nyheter och praktiska fall på sin hemsida, vilka är av allmän och rent informativ karaktär. De har inget konsultvärde, varför deras riktighet och/eller fullständighet inte garanteras. De representerar inget erbjudande till allmänheten och är inte bindande av någon anledning Genny Fabrik. För att få råd eller information om dina specifika behov, Genny Factory inbjuder dig att begära ett specifikt yttrande, på vilket företagets allmänna villkor kommer att tillämpas. Genny Factory tar inte heller något ansvar för existensen och innehållet på tredje parts webbplatser, till vilka webbplatsen Genny Factory refererar via en hyperlänk. Varumärkena, upphovsrätterna och alla andra immateriella rättigheter som förekommer på tredje parts webbplatser är deras respektive ägares exklusiva egendom.

UPPHOVSRÄTT

Genny Fabrik är ägare till all information eller immateriell rättighet som publiceras på dess webbplats, om inte uttryckligen och annat anges. Genny Factory tillåter användning, reproduktion och distribution för icke-kommersiella ändamål av informationen på dess webbplats, förutsatt att följande formulering om reproduktion uttryckligen anges:

COPYRIGHT ©, Genny FABRIK

Om återgivningen innehåller information från tredje part ska även hänvisningen till tredje parts ägare av den relevanta immateriella egendomen inkluderas. Användningen av bilderna som publiceras på denna webbplats är föremål för betalning av royalties till upphovsmännen.