Integritetspolicy

Genny Factory vill informera dig om att vi, i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter, behöver behandla dina personuppgifter som samlas in automatiskt eller tillhandahålls av dig genom navigering eller användning av webbplatsen.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig är Genny Factory, i egenskap av dess juridiska ombud, med säte i Via Essagra 7 - S.Antonino 6592 CH.

RESPEKT FÖR DIN INTEGRITET

Genny Factory respekterar din rätt till integritet. I synnerhet säljer, ger eller på annat sätt överför Genny Factory inte dina personuppgifter till tredje part. Dessutom används dina uppgifter aldrig för ändamål för vilka du inte tidigare har gett ditt uttryckliga samtycke.

SÄKERHET OCH DISKRETION

Genny Mobility betraktar all din information som konfidentiell och behandlar den med största diskretion. Vi tillämpar denna princip både vid insamling av dina uppgifter och vid behandling och lagring av dem, vilket sker på ett lika säkert sätt.

DATA SOM SAMLAS IN OCH ANVÄNDS

Följande data samlas in på Genny Factorys webbplats:

  • De uppgifter du anger i de formulär som är tillgängliga från webbplatsen, för att begära information, tjänster eller produkter. De samlas in enbart för att Genny Factory ska kunna förse dig med den begärda informationen, tjänsterna eller produkterna.
  • Data som härrör från loggningsprotokollen på dess servrar. Dessa protokoll innehåller information om vilken typ av webbläsare du använde, vilka sidor du besökte och hur lång tid du tillbringade på Genny Factorys webbplats. De innehåller dock inga uppgifter som är relaterade till din person. Genny Factory kommer inte på något sätt att försöka relatera de uppgifter som finns i protokollen på dess servrar till personer som har besökt webbplatsen. Sådana uppgifter kommer endast att användas för statistiska ändamål, för att göra det möjligt för Genny Factory att förstå hur man bättre kan strukturera sin webbplats.
  • De uppgifter och den information som överförs av dig via e-post. Dessa uppgifter används uteslutande för att svara dig. Ditt meddelande och en kopia av vårt svar kommer att spelas in för arkivändamål. Vi påminner dig om att för okrypterade e-postmeddelanden finns det ingen absolut säkerhet att informationen inte läses av tredje part.

INFORMATION OM DE UPPGIFTER SOM REGISTRERATS AV OSS

Du kan när som helst fråga företaget vilka uppgifter om din person som har registrerats.

BEGÄRAN OM RADERING AV DINA UPPGIFTER

Om du så önskar kommer Genny Factory att radera alla uppgifter som rör din person på din enkla begäran. Allt du behöver göra är att skicka en förfrågan via formuläret.

Genny Factory publicerar nyheter och praktikfall på sin webbplats, vilka är av allmän och rent informativ karaktär. De har inget rådgivande värde, varför vi inte garanterar deras riktighet och/eller fullständighet. De utgör inte något erbjudande till allmänheten och binder inte Genny Factory på något sätt. För att få råd eller information om dina särskilda behov uppmanar Genny Factory dig att begära specifik rådgivning, för vilken företagets allmänna villkor kommer att gälla. Genny Factory tar inte heller något ansvar för förekomsten av och innehållet på tredje parts webbplatser, till vilka Genny Factorys webbplats hänvisar genom en hyperlänk. Varumärken, upphovsrätter och andra immateriella rättigheter som förekommer på tredje parts webbplatser tillhör exklusivt respektive ägare.

UPPHOVSRÄTT

Genny Factory är ägare till all information eller immateriella rättigheter som publiceras på webbplatsen, om inte annat uttryckligen anges. Genny Factory tillåter användning, reproduktion och distribution för icke-kommersiella ändamål av informationen på sin webbplats, förutsatt att följande uttalande uttryckligen anges på reproduktionen:

COPYRIGHT ©, Genny FACTORY

Om reproduktionen innehåller information från tredje part måste hänvisningen till tredje mans ägare av den relevanta immateriella rättigheten också införas. Användningen av bilderna som publiceras på denna webbplats belastas av betalningen av rättigheter till författarna.